Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL 2014.1
De Twee Snoeken Automatisering B.V.

 

1.            DEFINITIES 

1.1          De Twee Snoeken : De Twee Snoeken Automatisering B.V., gevestigd aan de Postelstraat 49 (5211 DX) te ‘s Hertogenbosch, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.2          Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie De Twee Snoeken een overeenkomst sluit tot het aanschaffen van producten of het leveren van diensten op afstand. Tevens iedere persoon met wie De Twee Snoeken onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3          Overeenkomst: iedere overeenkomst tot het aanschaffen van producten of het leveren van diensten op afstand die tussen De Twee Snoeken en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4          Werk/Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door De Twee Snoeken geleverde zaken en materialen.  

1.5          Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

 

2.            TOEPASSELIJKHEID

2.1          Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Twee Snoeken en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van De Twee Snoeken, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door De Twee Snoeken schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.

2.2          Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Twee Snoeken zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien De Twee Snoeken bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de Klant heeft gemaakt, kan de Klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.3          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5          Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Twee Snoeken en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

3.            AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1          Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.          

3.3          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4.            TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van een door De Twee Snoeken gedane aanbieding, dan wel indien De Twee Snoeken op mondelinge of schriftelijke instigatie van de Klant uitvoering geeft aan een opdracht.

4.2          Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Twee Snoeken onverwijld langs elektronische weg (per e-mail) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Twee Snoeken is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3          Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Twee Snoeken passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal De Twee Snoeken daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4          De Twee Snoeken zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst (levering van producten, license keys of autorisatiecodes) dan dat aan de afgesproken betaling is voldaan, tevens zal hij niet eerder aanvangen met de uitvoering dan dat hij de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de Klant heeft ontvangen.

 

5.            HERROEPINGSRECHT

5.1          Bij de aankoop van producten anders dan software heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan De Twee Snoeken bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2          Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door De Twee Snoeken verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3          Bij levering van software heeft de klant geen mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden nadat De Twee Snoeken de noodzakelijke software, license keys of activatiecode(s) heeft opgestuurd.

5.4          Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.5          Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal De Twee Snoeken dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5.6          De Twee Snoeken kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 5.7 en 5.8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Twee Snoeken dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

5.7          Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door De Twee Snoeken tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Twee Snoeken geen invloed heeft;  voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken of activatiecodes heeft ontvangen van De Twee Snoeken.

5.8          Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

 

6.            PRIJZEN EN BETALING

6.1          Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.

6.2          Klant dient verschuldigde bedragen vooraf te voldoen, binnen 14 dagen na factuurdatum.            

6.3          In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van De Twee Snoeken op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

7.            LEVERING EN UITVOERING

7.1          Producten, license keys en activatiecodes worden geleverd nadat de betaling door De Twee Snoeken is ontvangen. De Twee Snoeken zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2          Als plaats van levering geldt het postadres en/of e-mailadres dat de Klant aan De Twee Snoeken kenbaar heeft gemaakt.

7.3          De Twee Snoeken zal geaccepteerde en betaalde bestellingen gewoonlijk binnen 1 werkdag doch uiterlijk binnen een week uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

8.            GARANTIE EN KLACHTEN

8.1       Op de door De Twee Snoeken geleverde software geldt de garantie van de software-ontwikkelaar.

8.2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Twee Snoeken, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

8.3          Bij De Twee Snoeken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Twee Snoeken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

9.            AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1       De Twee Snoeken kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten die door het gebruik van het geleverde worden verkregen.

9.2        De Twee Snoeken kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, geleden door de gebruiker of derden, door gebruik van het geleverde, noch als gevolg van enig gebrek, onvolkomenheid of oneigenlijke toepassing.

9.3       De Twee Snoeken is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van De Twee Snoeken. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van De Twee Snoeken beperkt tot het bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaat-schappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid van De Twee Snoeken te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag en dit te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 1.000,- .

9.4          De Klant vrijwaart De Twee Snoeken voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door De Twee Snoeken geleverde werkzaamheden.

9.5          De Twee Snoeken is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en vervolgschade die de Klant ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Twee Snoeken. Onder indirecte en vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

9.6           Indien De Twee Snoeken adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

9.7          De Klant vrijwaart De Twee Snoeken van ieder risico, waarvoor hij zich heeft verzekerd.            

9.8          Elke vordering tot schadevergoeding van de Klant vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan De Twee Snoeken is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

 10.          OVERMACHT     

10.1      Indien De Twee Snoeken door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen tegenover de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2       Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Twee Snoeken onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Twee Snoeken kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige levering aan De Twee Snoeken door haar toeleveranciers, stakingen, en maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede fouten en/of incompatibiliteit van niet door De Twee Snoeken geleverde hard- en/of software.

10.3        Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

10.4        Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Twee Snoeken als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

10.5        De Twee Snoeken zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

10.6        Voorzover De Twee Snoeken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Twee Snoeken gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

11.          AUTEURSRECHTEN

11.1      Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt De Twee Snoeken zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hierbij wordt voornamelijk maar niet uitsluitend gedoeld op door De Twee Snoeken vervaardigde software en hardwarelocks. Onder software wordt onder andere verstaan de geproduceerde software met de volgende namen: ASD, Normworm, Woordpoort, Knaakbaak, Droomstroom, ALFA, BouwConnect Bibliotheek en andere nog te ontwikkelen software. Deze rechten vervallen als dit met de Klant is overeengekomen. De hardwarelocks blijven eigendom van De Twee Snoeken, met uitzondering van het overeengekomen tijdelijk gebruikersrecht welke door De Twee Snoeken is verleend aan de Klant.

11.2        Het eigendomsrecht en het auteursrecht op het geleverde, documentatie en bijbehorende materialen en op alle door de gebruiker aangemaakte kopieën blijven in het bezit van De Twee Snoeken, tenzij ander is overeengekomen.
 

12.          OVERDRACHT VAN RECHTEN

12.1      Het is De Twee Snoeken toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Klant verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.

 12.2     De Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van De Twee Snoeken rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen,

 

13.          GESCHILLEN

13.1        De rechter in de vestigingsplaats van De Twee Snoeken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Twee Snoeken het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 13.2        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 14.          TOEPASSELIJK RECHT

14.1        Op elke overeenkomst tussen De Twee Snoeken en de Klant  is Nederlands recht van toepassing.
 

15.          SLOTBEPALING

15.1      In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd